1. Ariston ABS VLS PW 100
  2. Ariston BS 24 FF
  3. Ariston ABS SHT 30V
  4. Ariston CX 65 SP4 X R
  5. Hotpoint-Ariston KRO 642 TO Z