1. Teka DR 77 1B 1D
  2. Teka Vigo R
  3. Teka Classic Angular 2B