1. Mitsubishi Heavy SRK ZJ-S Inverter
  2. Mitsubishi Heavy SRK28HG-S/SRC28HG-S
  3. Mitsubishi Lancer X
  4. MITSUBISHI HEAVI DAIYA SRK25ZJP-S